ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปีการศึกษา   2536   โดยเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบสหศึกษา  จำนวน  3  ห้อง  มีนักเรียนครั้งแรก  จำนวน  142  คน  โดยเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ซึ่งสภาตำบลและประชาชนในเขตพื้นที่บริการ ได้ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างดี โดยนายหล่ำ  คำภิรมย์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลนาจารย์ ได้บริจาคที่ดิน จำนวน   25 ไร่ 2 งาน   30   ตารางวา เพื่อให้เป็นสถานที่จัดตั้งโรงเรียน สภาตำบลและประชาชนได้ร่วมแรงร่วมใจและสละกำลังทรัพย์ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน  1  หลัง ขนาด  5ห้องเรียน และมีนายนิพนธ์   ลาภบุญเรือง เป็นผู้ดูแลโรงเรียนสาขา

                                ปี พ..  2537  โรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้น  . 1 และ ม. 2  มีนักเรียน  254  คน

                                ปี พ.. 2538  เมื่อวันที่  23  มีนาคม  ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  ชื่อว่าโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยกรมสามัญศึกษาได้   แต่งตั้งให้ นายนิพนธ์  ลาภบุญเรือง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม ได้รับการจัดสรรงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดสร้างบ้านพักครูแบบมาตรฐาน 205/26  จำนวน 1 หลัง ราคา 405,000 บาท บ้านพักภารโรง /32  จำนวน 1 หลัง ราคา 110,000 บาท ห้องน้ำ-ห้องส้วมนักเรียน แบบ 6 ที่ /27 จำนวน  2  หลัง ราคา 140,000 บาท สนามบาสเกตบอล แบบ FIBA จำนวน 1 สนาม ราคา 200,000 บาท ถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ. 33 จำนวน 3  ถัง ราคา 40,000 บาท มีแผนการจัดชั้นเรียนเป็น  4-4-4  รวม 12  ห้องเรียน  มีนักเรียน  388  คน ครู- อาจารย์  รวม  6  คน

                                ปี พ.. 2539  ได้รับการจัดสรรงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ 216 ล/29 จำนวน 1 หลัง ราคา 7,000,000 บาท งบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อครุภัณฑ์วิชาเกษตร  9  รายการ ราคา 14,400  บาท ครุภัณฑ์วิชาช่างไม้  10  รายการ ราคา 159,300 บาท ครุภัณฑ์วิชาผ้า-ตัดเย็บ     7   รายการ ราคา 60,600 บาท ครุภัณฑ์ดนตรีไทย ราคา  80,900  บาท จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น มีแผนการจัดชั้นเรียนเป็น  4-4-4   รวม  12  ห้องเรียน  มีนักเรียน  412  คน ครู-อาจารย์ รวม  10  คน นักการภารโรง  1  คน ยาม  1  คน โดยมี  นายนิพนธ์  ลาภบุญเรือง  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม

                            ปี พ.. 2540  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น มีแผนการจัดชั้นเรียนเป็น  4-4-4   รวม  12  ห้องเรียน  มีนักเรียน  450  คน ครู-อาจารย์ รวม  12  คน นักการภารโรง  1  คน ยาม 1 คน โดยมี  นายนิพนธ์  ลาภบุญเรือง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม

                                ปี  .. 2541   จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย มีแผนการจัดชั้นเรียนเป็น  4-4-4 / 3  รวม  15  ห้องเรียน  มีนักเรียน  566  คน

ครู-อาจารย์ รวม  17  คน นักการภารโรง  1  คน ยาม 1  คน โดยมี  นายนิพนธ์  ลาภบุญเรือง 

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม

                                ปี พ..  2542 ได้รับการจัดสรรงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วงเงิน 10,000,000  บาท ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ 216ล/41 (หลังคาทรงไทย) จำนวน 1  หลัง จัดการเรียนการสอนตาม   หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย มีแผนการจัดชั้นเรียนเป็น  4-4-4 / 3-3- รวม  18  ห้องเรียน  มีนักเรียน  576  คน ครู-อาจารย์ รวม  18  คน นักการภารโรง 1  คน ยาม 1  คน โดยมี  นายนิพนธ์  ลาภบุญเรือง  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม

                                ปี พ.. 2543  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย มีแผนการจัดชั้นเรียนเป็น  3-4-4 /3-3-3   รวม  20 ห้องเรียน  มีนักเรียน  665  คน ครู-อาจารย์ รวม  23  คน นักการภารโรง 1 คน ยาม 1 คน โดยมีนายนิพนธ์  ลาภบุญเรือง  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม

                                ปี พ.. 2544 ได้รับการจัดสรรงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารหอประชุมโรงอาหาร แบบ 100/27 จำนวน 1 หลัง ราคา  3,078,804.13 บาท จัดการเรียนการสอนตาม    หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย มีแผนการจัดชั้นเรียนเป็น  4-3-4 / 4-4-3   รวม  22  ห้อง  มีนักเรียน  704  คน ครู-อาจารย์ รวม  30 คน นักการภารโรง  2  คน ยาม 1  คน โดยมีนายนิพนธ์  ลาภบุญเรือง  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม

                                ปี พ.. 2545  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีแผนการจัดชั้นเรียนเป็น  4-4-3 / 4-4-4 รวม  23  ห้องเรียน มีนักเรียน 743 คน ห้องเรียน  ครู- อาจารย์  และบุคลากร จำนวน  32  คน   นักการภารโรง 2 คน ยาม 1 คน  โดยมี  นายนิพนธ์  ลาภบุญเรือง  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม

              ปี พ.. 2546  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีแผนการจัดชั้นเรียนเป็น  3-4-4 / 2-4-4 รวม  21  ห้องเรียน มีนักเรียน 578 คน  ครู- อาจารย์  และบุคลากร จำนวน  34  คน   นักการภารโรง 2  คน ยาม 1  คน  โดยมี  พันจ่าเอกอรรถ  เทียบปัด  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม

                ปี พ.. 2547  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีแผนการจัดชั้นเรียนเป็น  3-3-4 / 2-2-2 รวม  16  ห้องเรียน มีนักเรียน 503 คน  ครู- อาจารย์  และบุคลากร จำนวน  28  คน (ช่วยราชการ จำนวน 1 คน และลาศึกษาต่อ จำนวน  1 คน)   นักการภารโรง 2  คน ยาม 1  คน  โดยมี  นายสมชาย  เชาว์พานิช  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม

                ปี พ.. 2548  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีแผนการจัดชั้นเรียนเป็น  3-3-3 / 2-2-2 รวม  15  ห้องเรียน มีนักเรียน 494 คน  ครู และบุคลากร จำนวน  28  คน (ช่วยราชการ จำนวน 1 คน และลาศึกษาต่อ จำนวน  1 คน)   นักการภารโรง 2 คน ยาม 1 คน  โดยมี  นายคำก้อน  วงแสนสุข  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม

                                ปี พ..  2549    มีแผนการจัดชั้นเรียนเป็น  3-3-3/2-2-2 รวม  15  ห้องเรียน มีนักเรียน 535คน  ครู และบุคลากร จำนวน  25  คน นักการภารโรง 2  คน ยาม 1 คน  โดยมี  นายคำก้อน  วงแสนสุข  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม

                                ปี พ.. 2550    มีแผนการจัดชั้นเรียนเป็น  2-3-3 / 2-2-2 รวม  14  ห้องเรียน มีนักเรียน 410  คน  ครู และบุคลากร จำนวน  25  คน นักการภารโรง  1  คน ยาม 1  คน  โดยมี  นายคำก้อน  วงแสนสุข  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม

                                ปี พ.ศ. 2551  มีแผนการจัดชั้นเรียนเป็น  3-2-2 / 2-2-2 รวม  13  ห้องเรียน มีนักเรียน 315  คน  ครู และบุคลากร จำนวน  23  คน นักการภารโรง  1  คน ยาม 1  คน  โดยมี  นายคำก้อน  วงแสนสุข  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม

                                วันที่ 12 มกราคม 2552  นายวิทยา  ศิลารัตน์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม 

                                วันที่  6  มิถุนายน  2556  นางวรรณธนา  เถายะบุตร  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม จนกระทั่งถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2557

                                วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นายบรรจง วันทา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน