ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 

ความหมาย               : การนำพาไปสู่แสงสว่างทางปัญญา เพื่อความงอกงามทางสติปัญญา 

                                   และมุ่งสู่ความสำเร็จของชีวิต

             ชื่อโรงเรียน               : แก่งนาจารย์พิทยาคม

             อักษรย่อ                    : ..

             คำขวัญ                      : เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม น้อมนำชุมชน

             คติพจน์                     : ปญฺญา  เอว  สตฺถํ (ปัญญาประดุจดังอาวุธ)

             สีประจำโรงเรียน      :  เทา ชมพู

                                                  เทา      หมายถึง  ปัญญา ความรอบรู้

                                                  ชมพู   หมายถึง  มีวินัย มารยาทงาม          

            ต้นไม้ประจำโรงเรียน        : ต้นมะหาด