ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

                                              ปรัชญา

 

                                     ปญฺญา   เอว  สตฺถํ 

 

 

                                                           วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์บริการด้านการศึกษาและจัดการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วม บรรยากาศร่มรื่น

ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  มี คุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง

และสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ