ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

                                             พันธกิจ

 

 

1.             จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในเขตพื้นที่บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

2.             พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

3.             ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

4.             จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและให้บริการอย่างเป็นระบบ

5.             พัฒนาระบบสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุด

6.             ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรีและกีฬา

7.             ส่งเสริมและให้ความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานในท้องถิ่น

8.             พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยใช้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 


เป้าประสงค์

1. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและ  มีคุณภาพ

2. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Steak Holders) เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น

3. เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

4. เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

5. เพื่อให้มีระบบอินเตอร์เน็ตที่ใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. เพื่อให้นักเรียนเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับกลุ่ม จังหวัด เขต

7. เพื่อเป็นศูนย์วิชาการที่ให้บริการข้อมูลด้านการศึกษาแก่หน่วยงานในท้องถิ่น

8. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน