ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

 

                              เพลงประจำโรงเรียน

 แก่งนาจารย์พิทยาคม                     ประชาชื่นชมสมชื่อในถิ่นนี้

เราปรองดองรักใคร่สามัคคี             หนึ่งในแดนนี้เป็นที่ลือขาน

เทา – ชมพู เชิดชูสถาบัน                 สีเฉิดฉันท์ความหมายเด่นตระการ

เทาคือปัญญาความรู้คู่แตกฉาน       ชมพูเปรียบปานผู้มีวินัย  น้ำใจงาม

เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม      น้อมนำชุมชนคำขวัญคู่เขตคาม

เรารักมั่นสถาบันเลื่องลือนาม          มุ่งสู่ความสำเร็จด้วยปัญญา

แก่งนาจารย์พิทยาคม                      หล่อหลอมอบรมสังคมลือชา

เกียรติศักดิ์เรานี้ก้องโลกา                 สมนามสง่าแก่งนาจารย์พิทยาคม