ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางลำใย พ้องเสียง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอุทัย สันวิลาศ
ครู คศ.3

นางสาวสุภาพร คุณแสง
ครู คศ.3