ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางลำใย พ้องเสียง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอุทัย สันวิลาศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุภาพร คุณแสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1