ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางลำใย พ้องเสียง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอุทัย สันวิลาศ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุภาพร คุณแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1