ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายศราวุฒิ ภูพาที
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสมคิด มะธิปะโน
ครู คศ.3