ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอัคครินทร์ แสงโยจารย์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางธรินรักษ์ ภูแซมแสง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายเทพรัตน์ ภูนาสอน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายไชยยันต์ พันธ์เสถียร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุมินชา ลาโคตร
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวกัลยาณี ศรีโพนทอง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น