ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเทพรัตน์ ภูนาสอน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางธรินรักษ์ ภูแซมแสง
ครูชำนาญการ

นายไชยยันต์ พันธ์เสถียร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกัลยาณี ศรีโพนทอง
พนักงานราชการ

นางสาวสุมินชา ลาโคตร
ครูพี่เลี้ยง