ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเทพรัตน์ ภูนาสอน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายไชยยันต์ พันธ์เสถียร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธรินรักษ์ ภูแซมแสง
ครูชำนาญการ

นางสาวสิริพร ขจรโมทย์
ครู

นางสาวกัลยาณี ศรีโพนทอง
พนักงานราชการ