ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอัคครินทร์ แสงโยจารย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางธรินรักษ์ ภูแซมแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นายเทพรัตน์ ภูนาสอน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาวสุมินชา ลาโคตร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น /0

นางสาวเพชรรัตน์ แซ่ตัง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น /0