ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอัคครินทร์ แสงโยจารย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางธรินรักษ์ ภูแซมแสง
ครู คศ.1

นายเทพรัตน์ ภูนาสอน
ครู คศ.1

นางสาวสุมินชา ลาโคตร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเพชรรัตน์ แซ่ตัง
ครูอัตราจ้าง