ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอัคครินทร์ แสงโยจารย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางธรินรักษ์ ภูแซมแสง
ครู คศ.1

นางสาวสุมินชา ลาโคตร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปทิตญา พรมโสภา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนิลุบล รื่นพิทักษ์
พนักงานราชการ

นางสาวเพชรรัตน์ แซ่ตัง
ครูอัตราจ้าง