ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางแพรวพรรณ การสว่าง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ