ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นางสาววรัชยา วิริยะพันธ์
ครูธุรการ