ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายไชยยันต์ พันธ์เสถียร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวธิดารัตน์ ฟุ่มเฟือง
ครูอัตราจ้าง