ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก คำรัศมี
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาจารย์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวาปีวนาภรณ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุ
ตัวแทนจาก : วัดหนองไหลวนาราม
เบอร์โทร : 089-2477687
ชื่อ-นามสกุล : นายคำมุล คงสมของ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : กำนันตำบลนาจารย์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางคำพันธ์ พันธ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ตัวแทนจาก : ชุมชนแก่งนาขาม
เบอร์โทร : 081-0525574
ชื่อ-นามสกุล : นายเสกสิทธิ์ ตาสาโรจน์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวแทนจาก : ผู้ใหญ่บ้านบ้านแก่งนาขาม
เบอร์โทร : 089-5779277
ชื่อ-นามสกุล : นางประดับ มูลอินทร์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูปอ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายไชยยันต์ พันธ์เสถียร
ตำแหน่ง : ตัวแทนครู
ตัวแทนจาก : โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจง วันทา
ตำแหน่ง : เลขานุการคณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม
เบอร์โทร :